Tổ Chuyên Môn
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nthang.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Email:
   tmhieu@sobaclieu.edu.vn
 • Bùi Kim Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Email:
   bktrong.c3bl@sobaclieu.edu.vn