Tổ Chuyên Môn
 • Nguyễn Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0918628382
  • Email:
   nxnam.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đỗ Quang Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0813781066
  • Email:
   dqthoai.c3tvb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Việt Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0919110969
  • Email:
   nvhuy.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Sỹ Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0988415072
  • Email:
   lstrung.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Bích Cẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0915768016
  • Email:
   pbcan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thị My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0918246193
  • Email:
   ttmy.c3bl@sobaclieu.edu.vn