Tổ Chuyên Môn
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nthang.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Điện thoại:
   0918628382
  • Email:
   nxnam.c3bl@sobaclieu.edu.vn