Tổ Chuyên Môn
 • Trần Thị The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0946575955
  • Email:
   ttthe.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đỗ Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư
  • Điện thoại:
   0946477001
  • Email:
   dmchau.c23tvl@sobaclieu.edu.vn