Tổ Chuyên Môn
 • Trương Văn Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0942921090
  • Email:
   tvtoan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Tố Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918195822
  • Email:
   ttnuong.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trương Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0774071218
  • Email:
   tthai.c23ht@sobaclieu.edu.vn
 • Diệp Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918950234
  • Email:
   dmthanh.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914785474
  • Email:
   dtnhai.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Văn Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988102113
  • Email:
   lvhau.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trương Thanh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913165564
  • Email:
   ttthuan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988193104
  • Email:
   dnbich.c3bl@sobaclieu.edu.vn