Tổ Chuyên Môn
 • Trần Ngọc Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0909119361
  • Email:
   tndiep.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Tú Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0816996219
  • Email:
   ltnhu.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Văn Huấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939889530
  • Email:
   lvhuan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918628382
  • Email:
   nxnam.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Dân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919966380
  • Email:
   ntndan.c3bl@sobaclieu.edu.vn