Tổ Chuyên Môn
 • Phạm Ngọc Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913 821528
  • Email:
   pnttruc.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Ngô Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945945845
  • Email:
   nthieu.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trịnh Toàn Tâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905678012
  • Email:
   tttam.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thị Xinh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0942077644
  • Email:
   ttxinh.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Thị My
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918246193
  • Email:
   ttmy.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thiên Tâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914549579
  • Email:
   vttam.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Quách Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919032363
  • Email:
   qnbich.c3bl@sobaclieu.edu.vn