Tổ Chuyên Môn
 • Huỳnh Thị Kiều Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946885373
  • Email:
   htknhan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Thị Cẩm Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0336861032
  • Email:
   ltchong.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đỗ Minh Châu
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0946477001
  • Email:
   dmchau.c23tvl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Út Hiền
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917869303
  • Email:
   nuhien.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976199333
  • Email:
   dtloan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Liên Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0903964808
  • Email:
   lttung.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0903102153
  • Email:
   ladung.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0962862009
  • Email:
   ltnlan.c3bl@sobaclieu.edu.vn