Tổ Chuyên Môn
 • Diệp Minh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918950234
  • Email:
   dmthanh.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đặng Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0914785474
  • Email:
   dtnhai.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Văn Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988102113
  • Email:
   lvhau.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Đỗ Quang Thoại
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0813781066
  • Email:
   dqthoai.c3tvb@sobaclieu.edu.vn
 • Lâm Sỹ Trung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988415072
  • Email:
   lstrung.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Hồng Minh Sang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0939553961
  • Email:
   hmsang.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thuyết
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913892359
  • Email:
   nvthuyet.c3bl@sobaclieu.edu.vn