Tổ Chuyên Môn
 • Trương Văn Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0942921090
  • Email:
   tvtoan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Tố Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918195822
  • Email:
   ttnuong.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Trương Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0774071218
  • Email:
   tthai.c23ht@sobaclieu.edu.vn
 • Phan Minh Đương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918458507
  • Email:
   pmduong.c3nd@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Việt Huy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919110969
  • Email:
   nvhuy.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Huỳnh Văn Mung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937899098
  • Email:
   hvmung.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Văn Thế Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918862252
  • Email:
   vtbinh.c3bl@sobaclieu.edu.vn