Tổ Chuyên Môn
 • Trương Thanh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913165564
  • Email:
   ttthuan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Dương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0988193104
  • Email:
   dnbich.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0949384450
  • Email:
   vtphuong.c3ltr@sobaclieu.edu.vn
 • Trương Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919212348
  • Email:
   ththanh.c3vh@sobaclieu.edu.vn
 • Phạm Bích Cẩn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915768016
  • Email:
   pbcan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
 • Huỳnh Huyền Sử
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0909595300
  • Email:
   hhsu.c3bl@sobaclieu.edu.vn