Tổ Chuyên Môn
 • Nguyễn Thị Khánh Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0902414687
  • Email:
   ntkchau.c3bl@sobaclieu.edu.vn